Nyhetsbrev juni 2016

NYHETSBREV FRA SALEMKIRKEN OSLO

Oslo, 01.06.2016

Kjære medlemmer!

Som dere kjenner til, ga medlemmene i Salemkirken Oslo sin endeligetilslutning til sammenslåing med Intro den 01.05.2016. Resultatet av 2. gangs votering var 78 % ja til styrets innstilling, mens resultatet av 1. gangs votering var 77%. Et stort flertall av menighetens aktive medlemmer har dermed gitt sin tilslutning til denne løsningen.

Hva innebærer vedtaket om fusjon?
I vedlegg til innkalling til ekstraordinært årsmøte søndag 03. april 2016 ga vi følgende definisjon av denne fusjonen: En fusjon innebærer at Salemkirken som menighet blir en del av Intro. Dette gjelder medlemmene. Hovedpastor for denne menigheten vil bli Jostein Krogedal, som i dag er hovedpastor for Intro. Bygningen i Sannergt. 12 vil derimot fortsatt hete Salemkirken. I en overgangsperiode vil denne eiendommen beholdes under Salemkirkens organisasjonsnummer, og ledes av et styre sammensatt av representanter for Salemkirken og Intro.

Vellykket ny Chapel gudstjeneste
Den største forandringen så langt er et helt nytt 11-møte beregnet på alle generasjoner. Dette nye 11-møtet, som har fått betegnelsen «Chapel gudstjeneste», ble lansert søndag 24. april. Nærmere 200 møtebesøkende har deltatt på hvert av disse møtene så langt, og tilbakemeldingene tyder på at alle generasjoner finner seg godt til rette.

Den sammenslåtte menighetens ledelse
Jostein og Brit Krogedal er hovedpastorer for et samlet Intro. Andreas Hasseløy er pastor for Intros avdelinger i Oslo, Drammen, Tønsberg og Kristiansand, mens David Hasseløy er campus pastor for Intro Oslo. David vil dessuten få et spesielt ansvar for seniorarbeidet i Sannergt. 12.

Salemkirkens nåværende styre vil snarest mulig bli erstattet av et eiendomsstyre for drift og utvikling av Salemkirkens bygning i Sannergt. 12 – 14. Dette eiendomsstyret vil fungere i en overgangsperiode, og få tre styremedlemmer fra Salemkirken og to fra Intro. Salemkirkens representanter er Sture Angelsen, Sverre Valsgård og Terje Geirdal.

Ikke glem tienden:)
Etter vedtaket om fusjon har Intro overtatt ansvaret for Salemkirkens økonomi, og dette er en stor lettelse. I den siste perioden før fusjonsvedtaket var likviditeten så dårlig at vi måtte låne fra den misjonsarven som Salemkirken fikk i 2015. Disse pengene vil nå bli satt tilbake på konto, og alle misjonspengene vil bli brukt som forutsatt. Selv om intro nå har tatt over det økonomiske ansvaret, er det viktig å minne om at vi alle fortsetter å gi vår tiende og våre hellige gaver. Dette er en del av vår gudstjeneste!

Pengene kan gis på følgende måter:
Alternativ 1 -Du fortsetter å gi på Salemkirkens giroer (nye fra juli). Alternativ 2 -Gi dine gaver via bank til Intros kontonr. 5413.06.28551  Merk gjerne din gave med «Intro Oslo».
Alternativ 3 -Avtalegiro kan fåes og leveres på informasjonsstanden på søndager/menighetskontoret etter avtale, eller fylles ut via nettsidene. For nærmere informasjon om hvordan man kan være med å gi, se nettsidene www.intro.co/gi

Utmelding fra Salemkirken og innmelding i Intro
Det vil ikke bli foretatt noen kollektiv overføring av Salemkirkens medlemskartotek. Vi anbefaler imidlertid alle dere i Salemkirken å melde dere inn i Intro, og vedlegger her nederst i nyhetsbrevet, utmeldings-skjema fra Salemkirken og innmeldingsskjema til Intro. Vi minner om at begge disse skjemaer må utfylles. Bakgrunnen for at det også må fylles ut et utmeldingsskjema, er at Salemkirken Oslo juridisk sett eksisterer som selvstendig menighet fram til årsskiftet 2016/2017.

Utfylte skjemaer besvares på en av følgende måter:
Alternativ 1 -Legges i postkassen ved inngangsdøren
Alternativ 2 -Leveres til en av vertskapet på en søndag
Alternativ 3 -Skannes og sendes til post@salemkirken.no
Alternativ 4 -Sendes i posten til Salemkirken Oslo, Sannergt. 12, 0557 Oslo

Én menighet – og så raskt som mulig
Vi oppfordrer dere alle til raskest mulig å melde dere inn i Intro. Den viktigste bestanddelen i en menighet er menneskene, og vi kan ikke utsette integreringen av Salemkirkens og Intros medlemmer til alle juridiske formaliteter er på plass. Vi håper å få med så mange Salem-medlemmer som mulig over i det nye sammenslåtte Intro Oslo.
Dere er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi vil fortsatt være i «Salemkirken» i Sannergt. 12, og bistår mer enn gjerne om noen av dere har spørsmål eller behov for en prat.

Med vennlig hilsen
Evy Aker, Solfrid Agersten, Sture Angelsen, Sverre Valsgård og Luis Lira

Nyhetsbrev april 2016

Kjære medlemmer!

Muligens har noen av dere fulgt innspillene om Salemkirken på sosiale medier og i de kristne avisene den siste uka. Vår opprinnelige intensjon var å vente med all offentliggjøring av fusjonsprosessen til saken var ferdig avklart, men som konsekvens av Aril Svartdals innlegg på Facebook 13.04 ble vi kontaktet av journalister fra Dagen, Korsets Seier og Vårt Land. Vi viser i denne sammenheng til to pressemeldinger på salemkirken.no:

http://salemkirken.no/pressemelding-14-april-2016/ http://salemkirken.no/pressemelding-19-april-2016/

Fusjonsprosessen fra oktober 2015 til april 2016

Aller først vil vi takke alle dere som har gitt oss tilbakemeldinger, uavhengig om dette er ros eller ris. Vi setter pris på engasjementet og viljen til å være med å bidra.

På bakgrunn av innkalling til 2. gangs avstemning søndag 1. mai kan det nå være på sin plass å oppsummere hvilke informasjonstiltak som vi så langt har gjort i denne prosessen. Vår hensikt har vært å legge til rette for en best mulig dialog med dere som menighetens medlemmer. I kortform kan disse oppsummeres på følgende måte:

14.10.15       Nyhetsbrev med bl.a. info om at styret har hatt et møte med ledelsen i Filadelfiakirken Oslo, samt har avtalt et møte med Intros ledelse.

23.11.15       Nyhetsbrev med info om styrets anbefaling om samarbeid med Intro, samt innkalling til menighetsmøte 02.12.

02.12.15       Menighetsmøte Info om styrets dialog med Intro

14.12.15       Ungdommene møter styret (2 t. på et styremøte)

16.01.16       Visjonslørdag 1 Menigheten møter Intros ledelse

30.01.16       Visjonslørdag 2 Menigheten møter Intros ledelse. I tillegg gruppearbeid og prøveavstemning.

03.02.16       Møte med latinergruppen. Styret og Jostein Krogedal ber om å få høre hva latinerne ønsker for sin gruppe.

15.02.16       Nyhetsbrev med referat fra de to visjonslørdagene

21.02.16       Møte i peisestua etter gudstjenesten. Flere uttrykker ønske om mer tid til ettertanke og bønn før 1. gangs votering (opprinnelig satt til 13.04)

24.02.16       Nyhetsbrev Info om prosessen, samt at mer tid er besluttet.

24.02.16       Innkalling til ordinært og ekstraordinært årsmøte
Vedlegg med redegjørelse for styrets innstilling. Medlemmer uten mail-adresse får innkalling som vanlig brev.

13.03.16       Ordinært årsmøte Fusjon er en av sakene. Diskusjonen fortsetter i peisestua etter møtet. Ungdommene blir oppfordret til å komme med et alternativ.

17.03.16       Møte mellom Sture og ungdommene vedr. et mulig alternativ og økonomien i forbindelse med dette. Ikke noe konkret alternativ har blitt lagt fram.

03.04.16       Ekstraordinært årsmøte med 1. gangs votering. Mer enn 2/3 flertall for fusjon.

06.04.16       Nyhetsbrev med informasjon om resultatet fra 1. gangs votering

Vi har i tillegg svart på en rekke henvendelser fra menighetens medlemmer. Alle som har bedt om det, har fått anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter, og vi har bestrebet oss på å svare alle så godt som mulig.

Første Chapel gudstjeneste møte søndag 24. april kl. 11.00

Mange av dere har stilt spørsmål om hva som skal erstatte Salemkirken søndags-gudstjeneste dersom fusjon med Intro blir endelig vedtatt. Som svar på dette vil vi anbefale dere å komme på lanseringen av Intros nye Chapel gudstjeneste førstkommende søndag kl. 11.00. Forutsatt ja-flertall den 1.05. 2016, blir dette vårt nye felles 11-møte. Et møte som blir lydmessig dempet, og som tar sikte på å nå alle generasjoner. Det blir full barnekirke både til dette møtet og til det neste, som begynner kl. 16.15.

Vi oppfordrer dere alle til å møte opp på søndag kl. 11.00. Vi tror at Chapel gudstjenesten blir en møteplass for Guds nærvær.

Med vennlig hilsen
styret i Salemkirken Oslo