Pressemelding 1. mai 2016

I dag har medlemmene i Salemkirken Oslo gitt sin endelige tilslutning til sammenslåing med pinsemenigheten Intro, som har leid kirken til gudstjenester gjennom 3 år.

Som foreskrevet i Salemkirkens vedtekter skal et forslag til fusjon behandles på to ekstraordinære årsmøter. Ved 1. gangs votering 03.04.2016 fikk styrets innstilling en tilslutning på 77 % (krav til minst 2/3 flertall), og ved 2. gangs votering 01.05.2016 78 % (krav til simpelt flertall).

Ved dagens votering deltok en representant fra pinsebevegelsen sentralt som ekstern observatør. Han kan bekrefte at voteringen ble gjennomført på en korrekt måte.

«Intro» blir navnet på menigheten, mens bygningen i Sannergt. 12 – 14 fortsatt vil hete «Salemkirken». Avtalen mellom de to partene inneholder en rekke punkter om hvilke kontrakter, avtaler og aktiviteter som skal videreføres i den nye sammenslåtte menigheten. Dette blir en menighet for alle generasjoner, og Intros nye Chapel møte hver søndag kl. 11 vil avløse Salemkirkens søndagsgudstjeneste.

Vi er overbevist om at dette er en god løsning for Salemkirken i dagens situasjon.

Oslo, 01.05.2016
Styret i Salemkirken Oslo

Pressemelding 19 april 2016

Med utgangspunkt i synspunkter som har kommet opp i presse og sosiale medier de siste dagene, vil vi gjerne få komme med en ytterligere presisering og utdyping:

Fusjon gir synergier
Salemkirken Oslo er en gammel menighet, mens Intro er en ung menighet. Vi har tro på at kombinasjonen av disse to vil gi synergier. Intro har gjort klart at de allerede er – og fortsatt vil videreutvikle – en flergenerasjonsmenighet. Hver eneste søndag samles ca 500 møtebesøkende i Sannergt. 12, og hver uke tar nye mennesker beslutninger for Jesus nettopp i Salemkirkens bygg. Dette betyr at den vekkelsen som så mange har bedt om i så lang tid, allerede nå pågår i vårt hus. Noe som for oss er et stort takkeemne. Derfor står også et samlet styre bak innstillingen om å si ja til fusjon.

Dagens situasjon
Vi har tidligere sagt at Salemkirken har kommet til et punkt der vi har måttet se på om vi har ressurser til å fortsette som en selvstendig kirke.
Eksempler på dette er:
Salemkirken har i dag ca. 280 medlemmer, mens antall møtebesøkende  er 30 – 40. Gjennom flere tiår har menigheten mistet medlemmer, og dermed også givere. I dagens situasjon har vi ingen pastor, og vi har heller ikke barne- og/eller ungdomsleder. Takket være bistand fra Intro har vi klart å opprettholde den ukentlige søndagsgudstjenesten i 2016. Med deres hjelp kunne vi også gjenåpne barnekirken i januar, etter at vi dessverre ble nødt til å stenge denne i august 2015.

Salemkirken har et stort bygg som krever mye tilsyn, vedlikehold, rengjøring, kjøkken- og kafédrift. Alt dette forutsetter at vi trenger langt flere frivillige enn vi for tiden har, og vårt store fine bygg har på den måten blitt en byrde for de få som i dag tar seg av alle disse oppgavene.

Guds menighet
Når Bibelen omtaler menighet, refereres det verken til en bygning eller til en organisasjon, men til det levende fellesskapet mellom alle de troende. Vi er med i samme universelle menighet, uansett hvem vi møtes med eller hva vi kaller vår gruppe eller forsamling. Dette betyr at det ikke først og fremst er den lokale menighetens navn som er avgjørende. Vi håper resultatet av denne prosessen blir at vi snart kan ønske velkommen til tre møter hver søndag i Sannergt. 12. Det første av disse, 11 – møtet, blir nytt og tilpasset en flergenerasjonsforsamling.

Oslo 19.04.2016

For styret i Salemkirken Oslo
Evy Aker (styreleder)

Pressemelding 14. april 2016

Pinsemenigheten Salemkirken Oslo har de siste månedene hatt samtaler med pinsemenigheten Intro om et mulig framtidig samarbeid. Intro har vært leietaker i våre lokaler i tre år, og vi har samarbeidet godt om bygget og om endel virksomhet.

Salemkirken har kommet til et punkt der vi har måttet se på om vi har tilstrekkelige ressurser til å fortsette som en selvstendig kirke. I denne prosessen har styret vurdert flere alternativer, og vår enstemmige konklusjon er at Intro er blitt en naturlig samarbeidspartner for oss.

Salemkirken hadde på ekstraordinært årsmøte 03.04.2016 et valg der mer enn 2/3 sa ja til fusjon med Intro, men vedtektene krever en votering til.

Vi er takknemlige for Intro og for det arbeidet de gjør, og ser på denne løsningen som en videreføring av klassisk evangelisk menighetsbygging i Norges hovedstad. Sammenslåing av Salemkirken Oslo og Intro betyr ikke nedleggelse av Salemkirken, men en videreføring av virksomheten i ny form og med en livskraftig samarbeidspartner. Som styre tror vi på at dette er Guds gode løsning for oss.

Mer informasjon vil komme etter neste ekstraordinære årsmøte.

Oslo 14.04.2016
For styret i Salemkirken Oslo

Evy Aker (styreleder)