Nyheter

Nyhetsbrev juni 2016

NYHETSBREV FRA SALEMKIRKEN OSLO

Oslo, 01.06.2016

Kjære medlemmer!

Som dere kjenner til, ga medlemmene i Salemkirken Oslo sin endeligetilslutning til sammenslåing med Intro den 01.05.2016. Resultatet av 2. gangs votering var 78 % ja til styrets innstilling, mens resultatet av 1. gangs votering var 77%. Et stort flertall av menighetens aktive medlemmer har dermed gitt sin tilslutning til denne løsningen.

Hva innebærer vedtaket om fusjon?
I vedlegg til innkalling til ekstraordinært årsmøte søndag 03. april 2016 ga vi følgende definisjon av denne fusjonen: En fusjon innebærer at Salemkirken som menighet blir en del av Intro. Dette gjelder medlemmene. Hovedpastor for denne menigheten vil bli Jostein Krogedal, som i dag er hovedpastor for Intro. Bygningen i Sannergt. 12 vil derimot fortsatt hete Salemkirken. I en overgangsperiode vil denne eiendommen beholdes under Salemkirkens organisasjonsnummer, og ledes av et styre sammensatt av representanter for Salemkirken og Intro.

Vellykket ny Chapel gudstjeneste
Den største forandringen så langt er et helt nytt 11-møte beregnet på alle generasjoner. Dette nye 11-møtet, som har fått betegnelsen «Chapel gudstjeneste», ble lansert søndag 24. april. Nærmere 200 møtebesøkende har deltatt på hvert av disse møtene så langt, og tilbakemeldingene tyder på at alle generasjoner finner seg godt til rette.

Den sammenslåtte menighetens ledelse
Jostein og Brit Krogedal er hovedpastorer for et samlet Intro. Andreas Hasseløy er pastor for Intros avdelinger i Oslo, Drammen, Tønsberg og Kristiansand, mens David Hasseløy er campus pastor for Intro Oslo. David vil dessuten få et spesielt ansvar for seniorarbeidet i Sannergt. 12.

Salemkirkens nåværende styre vil snarest mulig bli erstattet av et eiendomsstyre for drift og utvikling av Salemkirkens bygning i Sannergt. 12 – 14. Dette eiendomsstyret vil fungere i en overgangsperiode, og få tre styremedlemmer fra Salemkirken og to fra Intro. Salemkirkens representanter er Sture Angelsen, Sverre Valsgård og Terje Geirdal.

Ikke glem tienden:)
Etter vedtaket om fusjon har Intro overtatt ansvaret for Salemkirkens økonomi, og dette er en stor lettelse. I den siste perioden før fusjonsvedtaket var likviditeten så dårlig at vi måtte låne fra den misjonsarven som Salemkirken fikk i 2015. Disse pengene vil nå bli satt tilbake på konto, og alle misjonspengene vil bli brukt som forutsatt. Selv om intro nå har tatt over det økonomiske ansvaret, er det viktig å minne om at vi alle fortsetter å gi vår tiende og våre hellige gaver. Dette er en del av vår gudstjeneste!

Pengene kan gis på følgende måter:
Alternativ 1 -Du fortsetter å gi på Salemkirkens giroer (nye fra juli). Alternativ 2 -Gi dine gaver via bank til Intros kontonr. 5413.06.28551  Merk gjerne din gave med «Intro Oslo».
Alternativ 3 -Avtalegiro kan fåes og leveres på informasjonsstanden på søndager/menighetskontoret etter avtale, eller fylles ut via nettsidene. For nærmere informasjon om hvordan man kan være med å gi, se nettsidene www.intro.co/gi

Utmelding fra Salemkirken og innmelding i Intro
Det vil ikke bli foretatt noen kollektiv overføring av Salemkirkens medlemskartotek. Vi anbefaler imidlertid alle dere i Salemkirken å melde dere inn i Intro, og vedlegger her nederst i nyhetsbrevet, utmeldings-skjema fra Salemkirken og innmeldingsskjema til Intro. Vi minner om at begge disse skjemaer må utfylles. Bakgrunnen for at det også må fylles ut et utmeldingsskjema, er at Salemkirken Oslo juridisk sett eksisterer som selvstendig menighet fram til årsskiftet 2016/2017.

Utfylte skjemaer besvares på en av følgende måter:
Alternativ 1 -Legges i postkassen ved inngangsdøren
Alternativ 2 -Leveres til en av vertskapet på en søndag
Alternativ 3 -Skannes og sendes til post@salemkirken.no
Alternativ 4 -Sendes i posten til Salemkirken Oslo, Sannergt. 12, 0557 Oslo

Én menighet – og så raskt som mulig
Vi oppfordrer dere alle til raskest mulig å melde dere inn i Intro. Den viktigste bestanddelen i en menighet er menneskene, og vi kan ikke utsette integreringen av Salemkirkens og Intros medlemmer til alle juridiske formaliteter er på plass. Vi håper å få med så mange Salem-medlemmer som mulig over i det nye sammenslåtte Intro Oslo.
Dere er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi vil fortsatt være i «Salemkirken» i Sannergt. 12, og bistår mer enn gjerne om noen av dere har spørsmål eller behov for en prat.

Med vennlig hilsen
Evy Aker, Solfrid Agersten, Sture Angelsen, Sverre Valsgård og Luis Lira

Pressemelding 1. mai 2016

I dag har medlemmene i Salemkirken Oslo gitt sin endelige tilslutning til sammenslåing med pinsemenigheten Intro, som har leid kirken til gudstjenester gjennom 3 år.

Som foreskrevet i Salemkirkens vedtekter skal et forslag til fusjon behandles på to ekstraordinære årsmøter. Ved 1. gangs votering 03.04.2016 fikk styrets innstilling en tilslutning på 77 % (krav til minst 2/3 flertall), og ved 2. gangs votering 01.05.2016 78 % (krav til simpelt flertall).

Ved dagens votering deltok en representant fra pinsebevegelsen sentralt som ekstern observatør. Han kan bekrefte at voteringen ble gjennomført på en korrekt måte.

«Intro» blir navnet på menigheten, mens bygningen i Sannergt. 12 – 14 fortsatt vil hete «Salemkirken». Avtalen mellom de to partene inneholder en rekke punkter om hvilke kontrakter, avtaler og aktiviteter som skal videreføres i den nye sammenslåtte menigheten. Dette blir en menighet for alle generasjoner, og Intros nye Chapel møte hver søndag kl. 11 vil avløse Salemkirkens søndagsgudstjeneste.

Vi er overbevist om at dette er en god løsning for Salemkirken i dagens situasjon.

Oslo, 01.05.2016
Styret i Salemkirken Oslo

Nyhetsbrev april 2016

Kjære medlemmer!

Muligens har noen av dere fulgt innspillene om Salemkirken på sosiale medier og i de kristne avisene den siste uka. Vår opprinnelige intensjon var å vente med all offentliggjøring av fusjonsprosessen til saken var ferdig avklart, men som konsekvens av Aril Svartdals innlegg på Facebook 13.04 ble vi kontaktet av journalister fra Dagen, Korsets Seier og Vårt Land. Vi viser i denne sammenheng til to pressemeldinger på salemkirken.no:

http://salemkirken.no/pressemelding-14-april-2016/ http://salemkirken.no/pressemelding-19-april-2016/

Fusjonsprosessen fra oktober 2015 til april 2016

Aller først vil vi takke alle dere som har gitt oss tilbakemeldinger, uavhengig om dette er ros eller ris. Vi setter pris på engasjementet og viljen til å være med å bidra.

På bakgrunn av innkalling til 2. gangs avstemning søndag 1. mai kan det nå være på sin plass å oppsummere hvilke informasjonstiltak som vi så langt har gjort i denne prosessen. Vår hensikt har vært å legge til rette for en best mulig dialog med dere som menighetens medlemmer. I kortform kan disse oppsummeres på følgende måte:

14.10.15       Nyhetsbrev med bl.a. info om at styret har hatt et møte med ledelsen i Filadelfiakirken Oslo, samt har avtalt et møte med Intros ledelse.

23.11.15       Nyhetsbrev med info om styrets anbefaling om samarbeid med Intro, samt innkalling til menighetsmøte 02.12.

02.12.15       Menighetsmøte Info om styrets dialog med Intro

14.12.15       Ungdommene møter styret (2 t. på et styremøte)

16.01.16       Visjonslørdag 1 Menigheten møter Intros ledelse

30.01.16       Visjonslørdag 2 Menigheten møter Intros ledelse. I tillegg gruppearbeid og prøveavstemning.

03.02.16       Møte med latinergruppen. Styret og Jostein Krogedal ber om å få høre hva latinerne ønsker for sin gruppe.

15.02.16       Nyhetsbrev med referat fra de to visjonslørdagene

21.02.16       Møte i peisestua etter gudstjenesten. Flere uttrykker ønske om mer tid til ettertanke og bønn før 1. gangs votering (opprinnelig satt til 13.04)

24.02.16       Nyhetsbrev Info om prosessen, samt at mer tid er besluttet.

24.02.16       Innkalling til ordinært og ekstraordinært årsmøte
Vedlegg med redegjørelse for styrets innstilling. Medlemmer uten mail-adresse får innkalling som vanlig brev.

13.03.16       Ordinært årsmøte Fusjon er en av sakene. Diskusjonen fortsetter i peisestua etter møtet. Ungdommene blir oppfordret til å komme med et alternativ.

17.03.16       Møte mellom Sture og ungdommene vedr. et mulig alternativ og økonomien i forbindelse med dette. Ikke noe konkret alternativ har blitt lagt fram.

03.04.16       Ekstraordinært årsmøte med 1. gangs votering. Mer enn 2/3 flertall for fusjon.

06.04.16       Nyhetsbrev med informasjon om resultatet fra 1. gangs votering

Vi har i tillegg svart på en rekke henvendelser fra menighetens medlemmer. Alle som har bedt om det, har fått anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter, og vi har bestrebet oss på å svare alle så godt som mulig.

Første Chapel gudstjeneste møte søndag 24. april kl. 11.00

Mange av dere har stilt spørsmål om hva som skal erstatte Salemkirken søndags-gudstjeneste dersom fusjon med Intro blir endelig vedtatt. Som svar på dette vil vi anbefale dere å komme på lanseringen av Intros nye Chapel gudstjeneste førstkommende søndag kl. 11.00. Forutsatt ja-flertall den 1.05. 2016, blir dette vårt nye felles 11-møte. Et møte som blir lydmessig dempet, og som tar sikte på å nå alle generasjoner. Det blir full barnekirke både til dette møtet og til det neste, som begynner kl. 16.15.

Vi oppfordrer dere alle til å møte opp på søndag kl. 11.00. Vi tror at Chapel gudstjenesten blir en møteplass for Guds nærvær.

Med vennlig hilsen
styret i Salemkirken Oslo

Pressemelding 19 april 2016

Med utgangspunkt i synspunkter som har kommet opp i presse og sosiale medier de siste dagene, vil vi gjerne få komme med en ytterligere presisering og utdyping:

Fusjon gir synergier
Salemkirken Oslo er en gammel menighet, mens Intro er en ung menighet. Vi har tro på at kombinasjonen av disse to vil gi synergier. Intro har gjort klart at de allerede er – og fortsatt vil videreutvikle – en flergenerasjonsmenighet. Hver eneste søndag samles ca 500 møtebesøkende i Sannergt. 12, og hver uke tar nye mennesker beslutninger for Jesus nettopp i Salemkirkens bygg. Dette betyr at den vekkelsen som så mange har bedt om i så lang tid, allerede nå pågår i vårt hus. Noe som for oss er et stort takkeemne. Derfor står også et samlet styre bak innstillingen om å si ja til fusjon.

Dagens situasjon
Vi har tidligere sagt at Salemkirken har kommet til et punkt der vi har måttet se på om vi har ressurser til å fortsette som en selvstendig kirke.
Eksempler på dette er:
Salemkirken har i dag ca. 280 medlemmer, mens antall møtebesøkende  er 30 – 40. Gjennom flere tiår har menigheten mistet medlemmer, og dermed også givere. I dagens situasjon har vi ingen pastor, og vi har heller ikke barne- og/eller ungdomsleder. Takket være bistand fra Intro har vi klart å opprettholde den ukentlige søndagsgudstjenesten i 2016. Med deres hjelp kunne vi også gjenåpne barnekirken i januar, etter at vi dessverre ble nødt til å stenge denne i august 2015.

Salemkirken har et stort bygg som krever mye tilsyn, vedlikehold, rengjøring, kjøkken- og kafédrift. Alt dette forutsetter at vi trenger langt flere frivillige enn vi for tiden har, og vårt store fine bygg har på den måten blitt en byrde for de få som i dag tar seg av alle disse oppgavene.

Guds menighet
Når Bibelen omtaler menighet, refereres det verken til en bygning eller til en organisasjon, men til det levende fellesskapet mellom alle de troende. Vi er med i samme universelle menighet, uansett hvem vi møtes med eller hva vi kaller vår gruppe eller forsamling. Dette betyr at det ikke først og fremst er den lokale menighetens navn som er avgjørende. Vi håper resultatet av denne prosessen blir at vi snart kan ønske velkommen til tre møter hver søndag i Sannergt. 12. Det første av disse, 11 – møtet, blir nytt og tilpasset en flergenerasjonsforsamling.

Oslo 19.04.2016

For styret i Salemkirken Oslo
Evy Aker (styreleder)

Pressemelding 14. april 2016

Pinsemenigheten Salemkirken Oslo har de siste månedene hatt samtaler med pinsemenigheten Intro om et mulig framtidig samarbeid. Intro har vært leietaker i våre lokaler i tre år, og vi har samarbeidet godt om bygget og om endel virksomhet.

Salemkirken har kommet til et punkt der vi har måttet se på om vi har tilstrekkelige ressurser til å fortsette som en selvstendig kirke. I denne prosessen har styret vurdert flere alternativer, og vår enstemmige konklusjon er at Intro er blitt en naturlig samarbeidspartner for oss.

Salemkirken hadde på ekstraordinært årsmøte 03.04.2016 et valg der mer enn 2/3 sa ja til fusjon med Intro, men vedtektene krever en votering til.

Vi er takknemlige for Intro og for det arbeidet de gjør, og ser på denne løsningen som en videreføring av klassisk evangelisk menighetsbygging i Norges hovedstad. Sammenslåing av Salemkirken Oslo og Intro betyr ikke nedleggelse av Salemkirken, men en videreføring av virksomheten i ny form og med en livskraftig samarbeidspartner. Som styre tror vi på at dette er Guds gode løsning for oss.

Mer informasjon vil komme etter neste ekstraordinære årsmøte.

Oslo 14.04.2016
For styret i Salemkirken Oslo

Evy Aker (styreleder)

Det himmelske. Hva er det og hvordan kan vi forstå det?

I denne artikkelen vil jeg belyse litt om hva som ligger i begrepet det himmelske. Hva er det og hvordan ser det ut? Når Jesus taler om himmelriket, hva mener han med det? Hva er forholdet mellom det himmelske og det jordiske? Hvordan skal vi forholde oss til den delen av virkeligheten som bibelen taler så mye om, men som vi ikke ser?
Dette er spennende temaer. For å avgrense dette temaet litt, vil jeg ta utgangspunkt i noen vers fra Matt 6. Dere kjenner dem godt, for det er Herrens egen bønn.

Fortsett å lese «Det himmelske. Hva er det og hvordan kan vi forstå det?»

Muligheter ved å registrere seg

Du har fått muligheter i den nye nettsiden til å legge inn kommentarer til artiklene. Noen kan også få lagt inn nye artikler under Nyheter. Men for å få til dette må du registrere deg. Om du skal ha rettigheter til å legge inn artikler så må du snakke med styret, administrasjonen eller webmaster. Webmaster får melding på e-post når du registrerer deg.

Vi har også fått et menypunkt for medlemmer som er passordbeskyttet. Når det kommer noe for medlemmene på disse sidene, vil passordet bli gitt til medlemmene.

Ny nettside

Velkommen til en ny nettside. Om du har vært inne på Salemkirkens gamle nettsider den siste uken så har du sikkert sett noen rare meldinger. Det har sammenheng med at de gamle sidene ble hacket og at vi da måtte stenge ned de gamle sidene.

I den forbindelse har vi blitt nødt til å bygge opp nye sider. Det som lå på de gamle sidene vil etterhvert komme over på de nye sidene.