Nyhetsbrev april 2016

Kjære medlemmer!

Muligens har noen av dere fulgt innspillene om Salemkirken på sosiale medier og i de kristne avisene den siste uka. Vår opprinnelige intensjon var å vente med all offentliggjøring av fusjonsprosessen til saken var ferdig avklart, men som konsekvens av Aril Svartdals innlegg på Facebook 13.04 ble vi kontaktet av journalister fra Dagen, Korsets Seier og Vårt Land. Vi viser i denne sammenheng til to pressemeldinger på salemkirken.no:

http://salemkirken.no/pressemelding-14-april-2016/ http://salemkirken.no/pressemelding-19-april-2016/

Fusjonsprosessen fra oktober 2015 til april 2016

Aller først vil vi takke alle dere som har gitt oss tilbakemeldinger, uavhengig om dette er ros eller ris. Vi setter pris på engasjementet og viljen til å være med å bidra.

På bakgrunn av innkalling til 2. gangs avstemning søndag 1. mai kan det nå være på sin plass å oppsummere hvilke informasjonstiltak som vi så langt har gjort i denne prosessen. Vår hensikt har vært å legge til rette for en best mulig dialog med dere som menighetens medlemmer. I kortform kan disse oppsummeres på følgende måte:

14.10.15       Nyhetsbrev med bl.a. info om at styret har hatt et møte med ledelsen i Filadelfiakirken Oslo, samt har avtalt et møte med Intros ledelse.

23.11.15       Nyhetsbrev med info om styrets anbefaling om samarbeid med Intro, samt innkalling til menighetsmøte 02.12.

02.12.15       Menighetsmøte Info om styrets dialog med Intro

14.12.15       Ungdommene møter styret (2 t. på et styremøte)

16.01.16       Visjonslørdag 1 Menigheten møter Intros ledelse

30.01.16       Visjonslørdag 2 Menigheten møter Intros ledelse. I tillegg gruppearbeid og prøveavstemning.

03.02.16       Møte med latinergruppen. Styret og Jostein Krogedal ber om å få høre hva latinerne ønsker for sin gruppe.

15.02.16       Nyhetsbrev med referat fra de to visjonslørdagene

21.02.16       Møte i peisestua etter gudstjenesten. Flere uttrykker ønske om mer tid til ettertanke og bønn før 1. gangs votering (opprinnelig satt til 13.04)

24.02.16       Nyhetsbrev Info om prosessen, samt at mer tid er besluttet.

24.02.16       Innkalling til ordinært og ekstraordinært årsmøte
Vedlegg med redegjørelse for styrets innstilling. Medlemmer uten mail-adresse får innkalling som vanlig brev.

13.03.16       Ordinært årsmøte Fusjon er en av sakene. Diskusjonen fortsetter i peisestua etter møtet. Ungdommene blir oppfordret til å komme med et alternativ.

17.03.16       Møte mellom Sture og ungdommene vedr. et mulig alternativ og økonomien i forbindelse med dette. Ikke noe konkret alternativ har blitt lagt fram.

03.04.16       Ekstraordinært årsmøte med 1. gangs votering. Mer enn 2/3 flertall for fusjon.

06.04.16       Nyhetsbrev med informasjon om resultatet fra 1. gangs votering

Vi har i tillegg svart på en rekke henvendelser fra menighetens medlemmer. Alle som har bedt om det, har fått anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter, og vi har bestrebet oss på å svare alle så godt som mulig.

Første Chapel gudstjeneste møte søndag 24. april kl. 11.00

Mange av dere har stilt spørsmål om hva som skal erstatte Salemkirken søndags-gudstjeneste dersom fusjon med Intro blir endelig vedtatt. Som svar på dette vil vi anbefale dere å komme på lanseringen av Intros nye Chapel gudstjeneste førstkommende søndag kl. 11.00. Forutsatt ja-flertall den 1.05. 2016, blir dette vårt nye felles 11-møte. Et møte som blir lydmessig dempet, og som tar sikte på å nå alle generasjoner. Det blir full barnekirke både til dette møtet og til det neste, som begynner kl. 16.15.

Vi oppfordrer dere alle til å møte opp på søndag kl. 11.00. Vi tror at Chapel gudstjenesten blir en møteplass for Guds nærvær.

Med vennlig hilsen
styret i Salemkirken Oslo