Hallovenn
"Halloween, på barnas premiser!"

I snart 20 år har vi arrangert Hallovenn - " et alternativ til Halloween". Vi har fått bli med å forme hvordan byen feirer, med å flytte begivenhetene ut av mørke høstgater, og inn i Runarhallen. "alternativet" er ikke en protest til Halloween. Vi vil feire godtesamling, lek og barnestreker, uten bremser.

Meld deg på nå !

Med over 100 medarbeidere og bidragsytere, 250 kg godteri, og stort engasjement, vil vi møte byen vår med inkludering, tillbud om felleskap, og ett sted å møtes.
Tanken er å bringe barna til spennende, planlagte aktiviterer.
Fra morsom lek,til konkuranser, hopp og sprett. Vil vi fylle Runarhallen med glede og sjenerøsitet både for dere barna,som kommer som deltagere, men også om du er foreldre eller voksenperson, eller medarbeider.

Vi heier på alle som arbeider forebyggende utenforskap, som bygger samhold og forståelde, som bidrar til inkludering ved å fylle byen med verdiskapende tilbud til positiv samfundsutvikling. Det å "gjøre verden til ett bedre sted", skjer ikke ved å peke på det vi ikke liker, men ved å gjøre det vi kan og vil, for å være den forandringen vi ønsker å se. 

Medlem
Informasjon om medlemskap, drift og vedtekter for Hallovenn.

Hvorfor bli medlem? 

Flere har etterspurt informasjon om Hallovenn gjennom året, frem til iår har vi arrangert ett år av gangen, men dersom du blir medlem og betaler kontigent, gir det oss mulighet til å søke statlige og kommunale midler, til å arrangere Hallovenn. Det gir forutsigbarhet, og mulighet til å la arrangementet få utvikle seg i tråd engasjementet. 

Hvem blir medlem? 

Barnet, som deltar blir medlem, med fullmakt fra deg som foresatt. 
Medlemskap i varer i 1 år, ingen binding og fornyes kun dersom du ønsker det. 
Medlemskapet er ekskulsivt til aktivitet forbundet med Hallovenn, ingen sjulte kostnader eller bindinger. 

Hva koster det?

Du betaler 50kr pr. år, det er ingen frister som binder deg til betaling, ut over dette året, så dersom medlemskap, vil det falle bort når kontigenten ikke blir betalt.  Ingen sjulte kostnader, eller tillegg. 

Hvem blir deltageren medlem hos?

Barnet / Deltagere bli medlem i Lokallaget "Hallovenn Sandefjord" som driftes av Salemkirken Sandefjord, på vegne av medlemmene. Man skrives ikke inn som medlem flere steder uten deres ønkse.  PinseUng er vår kontaktpunkt for å søke midler, vi rapporterer til dem for å få tillgang til midler samt for å dokumentere at vi bruker midlene vi får, og at pengene vi søker går til arbeidet rundt å arrangere Hallovenn. Pinse Ung ligger er ikke en medlemsorganinsasjon, de bare formidler data, som gir oss tilgangen til å søke.

Les mer om PinseUngs håndtering av data her.

Som medlem regnes den som deltar i gruppens virksomhet og som frivillig har meldt seg inn i gruppen. Alle kan bli medlemmer i Hallovenn. Medlemskapet er individuelt, og hovedtyngden av medlemmer må være under 26 år. Et ”tellende
medlem” er under 26 år og har betalt en kontingent på minimum 50 kroner innen
kalenderårets slutt.
 
Hallovenn velger eget styre av og blant medlemmene. Valget skal gjennomføres demokratisk. Medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter med lik rett til innflytelse. Ønsker man å opprette en valgkomite i forkant av årsmøtet, skal den bestå av en representant fra menighetens lederråd, en representant fra gruppens styre og en representant fra gruppens medlemmer ellers.
Lederrådet i  Salemkirken Sandefjrod  kan utnevne en representant til styret i gruppen med møte- og forslagsrett.
 
For at gruppen skal være en tellende gruppe i Pinse Ung (Vår hovedorganisasjon for å søke frifondmidler til medlemmer) må gruppen ha
- minst fem betalende medlemmer under 26 år
- avholde årsmøte minst hvert andre år
- ha en selvstendig økonomi
 
*) Lokale grupper der færre enn fire medlemmer har fylt 15 år har dispensasjon fra kravet om eget styre. Disse gruppene utnevner en hovedleder/kontaktperson.
 
Hvert år leverer Salemkirken Sandefjor årsrapport til Pinse Ung, på vegne av Hallovenn, med oversikt over styresammensetting, økonomi, medlemslister med tellende og ikke-tellende medlemmer, samt vedtekter.
 
Styret skal lede Hallovenn i samsvar med gjeldende vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet. Styret forvalter gruppens økonomiske midler og leder aktivitetene.
 
Alle gruppens ledere over 15 år skal innhente og fremvise politiattest.
 
Hallovenn er tilsluttet Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (Pinse Ung) og har rett til å stille med én representant til Pinse Ungs årsmøte.
 
Vedtektene kan endres i gruppens årsmøte med 2/3 flertall. Nye vedtekter må godkjennes av Pinse Ung.
 
Ved oppløsning av Hallovenn skal det søkes Pinse Ung om omdisponering av eventuelle gjenstående Frifondmidler, mens andre midler, eiendeler etc tilfaller menigheten gruppen har vært tilknyttet.